ಷಡಾನನಮ್ ಕುಂಕುಮ ರಕ್ತ ವರ್ಣಂ ಮಹಾ ಮತಿಮ್ ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಮ್ । ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನುಮ್ ಸುರ ಸೈನ್ಯ ನಾಥಂ ಗುಹಮ್ ಸದಾ ಶರಣಮಹಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || Shadananam Kumkuma Raktavarnam Mahamatim Divya Mayura Vahanam | Rudrasya Sunam Surasainya Natham Guham Sada Sharanam Aham Prapadye || ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ | ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಮ್ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ || Shantakaram Bhujaga Shayanam Padmanabham Suresham Vishvadharam Gagana Sadrusham Megha Varnam Shubhangam | Lakshmi Kantam Kamala Nayanam Yogihruddhyana Gamyam Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram Sarva Lokaiakanatham ||

Welcome to Sri Shanmukha Subrahmanya Sri Maha Vishnu Temple, Kemminje, Puttur


Sri Shanmukha Subrahmanya Sri Maha Vishnu Temple is located in Puttur taluk, Dakshina Kannada district of Karnataka state in India. Here Lord Kartikeya is worshipped as Shanmukha Subrahmanya, lord of all serpents and Lord Maha Vishnu as main deities.

Kemminje Shanmukha Subrahmanya Maha Vishnu temple is a Beautiful Temple. Devotees believe in the power of the two deities in a single manifestation. Every day hundreds of devotees, pilgrims, tourists visit the place for fulfillment of their vows & to get blessings from god through their rituals.

Subramanya Shashti is one of the major festivals. Shashti of everymonth is dedicated to Lord Subramanya but the Shukla Paksha Sashti in the month of ‘Margashira Masa’ is special and is celebrated with special Pooja’s and Abhisheka. The Subramanya Sashti Vrat is highly efficacious to win the blessings of Lord Subramanya and confers all prosperity on the devotees. Special prayers and rituals are held in Kemminje Temple on this day.

Kemminje Temple Function Hall located in Kemminje Puttur is available for marriages and many other occasions.

Contact Us

Pooja Timings

Morning
07:30 AM
Noon
12:00 PM
Evening
06:30 PM
Naga Tambila
09:30 AM
(Daily)
Naga Tambila
08:00 AM
09:30 AM
(Shukla Paksha Panchami)
Ashwatha Pooja
08:00 AM
(Saturday)
Halu Payasa
(Wednesday & Saturday)
Appa Kajjaya (Tuesday)

*Timings subject to change.
To Top